Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat

Alapító okirat
SZMSZ
1997. évi CXL. törvény az olvasók jogairól és kötelezettségeiről

Tartalom

Beiratkozás
A beiratkozás lehetőségei
Kölcsönzés
Előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés
Elveszett dokumentumok
Térítési díjak
Tájékoztatás
Az Internet használata
Helyben használható dokumentumok

A siklósi Városi Könyvtár nyilvános közművelődési könyvtár, ennek megfelelően rendelkezésre áll minden magyar és külföldi állampolgárnak a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban, a "Szervezeti és működési szabályzatban" leírt szolgáltatásokkal a "Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatban" rögzített módon.

 A szolgáltatások az alábbi helyen és időben vehetők igénybe:

Felnőtt, és gyermek részleg

Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont,
7800 Siklós Köztársaság tér 8.

Nyitva tartás

hétfő: 8-12 13-17,30
kedd:   13-17,30
szerda zárva  
csütörtök   13-17,30
péntek 8-12 13-17,30
szombat   13-17

 Beiratkozás
Minden könyvtárhasználó a könyvtáros kérésére személyi adatait köteles közölni. Az adatokat a könyvtár integrált számítógépes rendszerébe rögzíti. Az itt rögzített adatokat az intézmény személyhez kötötten az olvasóval való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére, illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használhatja fel. Hitelességét a személyi igazolvánnyal kell igazolni. A beiratkozásnál az olvasó illetve a látogató szóbeli tájékoztatást kap a könyvtár használatáról, szolgáltatásairól.

A beiratkozás lehetőségei

Látogatójegy
A regisztrációtól számított 365 napig érvényes. Személyre szóló, át nem ruházható.
Tulajdonosa jogosult:

-        könyvtárlátogatásra,
-        a könyvtár állományának helyben használatára,
-        az állományfeltáró eszközök (katalógus) használatára
-        információra a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
Térítési díja: ingyenes

Olvasójegy
A beiratkozási díj befizetését követő 365 napig érvényes. Személyre szóló, át nem ruházható.
Tulajdonosa jogosult
-        a látogatójegy által biztosított jogokra,
-        a könyvtár állományának kölcsönzésére,
-        könyvtári szolgáltatások igénybevételére.
 A látogatójegyet és az olvasójegyet érkezéskor a kölcsönzésnél fel kell mutatni, majd át kell adni az igénybe vett részleg könyvtárosának.

A könyvtárhasználat jogának felfüggesztése
A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, ill. a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, nyugalmát tartósan zavarja.

Kölcsönzés
A kölcsönözhető könyvtári dokumentumok csak érvényes olvasójeggyel rendelkezők részére adhatók ki.
Egyszerre kikölcsönözhető példányszámok
-      könyv, hanglemez, videokazetta, DVD       8 db
-        folyóirat                                                   10 db
Kölcsönzési határidő
-        Könyv, hanglemez:                                    4 hét
-        Folyóirat és lemezmellékletei:                     1 hét
A kölcsönzési határidő 2 alkalommal hosszabbítható, intervallum 28 nap.

Előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés
Ha az olvasó által keresett dokumentum kölcsönzés alatt van, az előjegyezhető. Amennyiben a kért mű nincs meg a könyvtár állományában, az olvasó könyvtárközi kölcsönzést is igényelhet.

Elveszett dokumentumok
Ha az olvasó az általa kölcsönzött dokumentumot elvesztette, a kártérítés lehetőségei a következők:
-        az olvasó az elveszett könyvet ugyanolyan művel pótolja
-        a könyv árának minimum ötszörösét kifizeti
-        különösen értékes és keresett könyvek esetében a mindenkori másolási és kötési díj
-        folyóiratoknál az eredeti példány, vagy a mindenkori másolás költsége

 

 

 

Térítési díjak

Beiratkozási díj

- 16 év alatt: ingyenes
- 70 év felett: ingyenes
diákoknak,
- 70 év alatti nyugdíjasoknak
   700 Ft
felnőttek 1 500 Ft
- számítógépes részleg 2 500 Ft

Olvasójegy pótlása, vonalkódok megrongálása
-        az elveszett olvasójegy pótlásának díja alkalmanként 100,- Ft
-        a dokumentumokban elhelyezett vonalkódok megrongálása, megsemmisítése esetén darabonként                    100,-Ft

Késedelmi díj
A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumokért a könyvtár késedelmi díjat számol fel, melynek mértékét postai költségek is befolyásolják

Gyermekrészleg
-        14 nap után 100,- Ft
-        21 nap után 200,- Ft
-        28 nap után 500,- Ft

Felnőtt olvasószolgálat
-       14 nap után 100,- Ft
-       21 nap után 200,- Ft
-       28 nap után 500,- Ft

Kölcsönzési díj
DVD              1 napra             100,- Ft/db
 

Másolási díjak
A könyvtári és egyéb dokumentumokról vagy azok egyes részeiről kívánságra a könyvtár térítés ellenében másolatot készít. A könyvtár a másolat technikai minőségéért felelősséget vállal.

NYOMTATÁS
Fekete-fehér A/4              20 Ft / oldal
Fekete-fehér A/3              40 Ft / oldal
Színes A/4                     120 Ft / oldal
Színes A/3
                    240 Ft / oldal

FÉNYMÁSOLÁS
Fekete-fehér A/4              15 Ft / oldal
Fekete-fehér A/3              30 Ft / oldal
Színes A/4                     120 Ft / oldal
Színes A/3                     240 Ft / oldal

TELEFAX KÜLDÉSE
 1 oldal                            240 Ft / lap
 Minden további oldal      160 Ft / lap

LAMINÁLÁS
 A/4-es méretben              250 Ft / lap
 

Tájékoztatás
A könyvtár térítésmentesen nyújt tájékoztatást:
-        könyvtári rendszerre, a könyvtári hálózatok, valamint más könyvtárak gyűjtőkörére, állományára, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben;
-       az intézmény használatára, gyűjtőkörére, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben;
-        a könyvtár állományáról az e célra épített katalógusok, az intézmény által megvásárolt, előfizetett, vagy készített adatbázisok, tájékoztatási segédletek segítségével; (a 2002. január 1 után beleltározott könyvek bibliográfiai adatai csak a számítógépes katalógusban kereshetők, míg az ezt megelőzően beszerzett könyvállományról a cédulakatalógus és a számítógépes is információt ad)
-        az Interneten elérhető információkról, amennyiben az adatbázisok használata ingyenes.

Az Internet használata
A könyvtárban az Internet szolgáltatását csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe. 14 éven aluliak Internet használata csak a gyermekkönyvtárban lehetséges. Az Internet használatát a könyvtár – szükség esetén – előzetes bejelentkezéssel és időkorlátozással teszi lehetővé.

Helyben használható dokumentumok
A nem kölcsönözhető dokumentumokat (olvasótermi, helyismereti könyvek) a nyitva tartás ideje alatt helyben használhatják az olvasók, illetve igénybe vehetik a térítéses másolás lehetőségét. Indokolt esetben a könyvtáros mérlegelése alapján hétvégére kiadható.

Dohányozni a könyvtárban szigorúan tilos!!!

Kérjük, hogy könyvtárhoz illő, kulturált magatartásával, csöndes beszédével segítse olvasótársai nyugodt könyvtárhasználatát.                

A siklósi Városi Könyvtár ezen szabályzata minden könyvtárhasználó számára kötelező, az azt súlyosan megszegőktől a kölcsönzési és látogatói jog megvonható.

 A könyvtárhasználat feltételeinek meghatározása, módosítása a vonatkozó 1997. évi CXL. törvény figyelembevétele mellett az intézmény fenntartójának, Siklós Város Önkormányzatának a jogköre.